Gediplomeerde kwaliteitsstomerij 't Stoomhoekje




Leveringsvoorwaarden NETEX

Model leveringsvoorwaarden
Deze model leveringsvoorwaarden zijn overeengekomen met de Consumentenbond. Indien dit model van
toepassing is, kunt u aanspraak maken op de nakomingsgarantieregeling. Dit houdt in dat in het
geval van een geschil een uitspraak van de Geschillencommissie in het nadeel van een stomerij
uitvalt, de stomerij verplicht is de consument schadeloos te stellen.

Algemene Voorwaarden voor Textielreiniging ten behoeve van consumenten
De Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Textielreinigers (Netex) zijn tot
stand gekomen in oktober 1994 in overleg met de consumentenbond in het kader van de Commissie
voor consumentenaangelegenheden (CCA) van de Sociaal-Economische Raad.
Wijzigingen in deze voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg met de consumentenbond tot stand
komen.


Artikel 1 - Inleidende bepalingen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot textielreiniging
en daarmee direct verband houdende diensten, waarbij als partijen optreden een consument en een
lid van de Nederlandse Vereniging van Textielreinigers Netex Deze voorwaarden zijn van toepassing op activiteiten in Nederland.
Nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden of van enig
beding in een tussen partijen afgesloten overeenkomst laat de werking van de overige bepalingen
van deze voorwaarden of van die overeenkomst onverlet.

Artikel 2 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Voorwaarden:
de onderhavige Algemene Voorwaarden;

b. consument:
de natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die textiel ter
reiniging aanbiedt;

c. Stomerij:
de wederpartij van de consument, zijnde lid van Netex;

d. Netex-lid:
het bedrijf dat op het moment van het afsluiten van de overeenkomst met de consument als lid is
aangesloten bij Netex;

e. Netex:
Nederlandse Vereniging van Textielreinigers Netex
Postbus 10
4060 GA OPHEMERT

f. Geschillencommissie:
Geschillencommissie Textielreiniging
Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken

Postadres:
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG

Bezoekadres:
Bordewijklaan 46, 2e etage
2591 ZR DEN HAAG
Tel.: 070-3105310
Fax: 070-3658814

g. Kostbaarheden:
zaken die niet direct herkenbaar zijn als kostbare zaken doch waarvan desalniettemin de
vervangingswaarde aanmerkelijk hoger is dan mag worden verwacht gezien de vervangingswaarde van
vergelijkbare zaken die bedoeld zijn voor hetzelfde gebruik.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand doordat de consument textiel ter reiniging aanbiedt en de
stomerij dit textiel ter reiniging aanneemt.
Bij het aangaan van de overeenkomst zal de stomerij:
a. met de consument een duidelijke afspraak maken met betrekking tot de prijs en de
afhaaldatum;
b. aan de consument een ontvangstbewijs afgegeven;
c. de consument wijzen op de toepasselijkheid van deze voorwaarden; de stomerij zal deze
voorwaarden op verzoek van de consument aan hem overhandigen of binnen drie dagen toesturen.

Artikel 4 - Verplichtingen van de stomerij
De stomerij verplicht zich om:
a. de ter reiniging aangeboden zaken te bewaren als goed bewaarder en ter beschikking van de
consument te houden vanaf de hiertoe afgesproken datum;
b. voor de aangeboden zaken een adequate reinigingsmethode te kiezen en om de reiniging en
opmaak van de aangeboden zaken vakkundig uit te voeren.

Bij de keuze van een adequate behandelingsmethode voor een aangeboden zaak en bij de uitvoering
van die behandelingsmethode mag de stomerij in beginsel afgaan op de juistheid van aan die zaken
gehechte etiketten die informatie bieden over de samenstelling en/of behandelingswijze van de
aangeboden zaak.

De stomerij is niet gehouden een aangeboden zaak te reinigen of anderszins te behandelen, indien
het de stomerij bij redelijk onderzoek duidelijk is dat reiniging van de betrokken zaak met
behulp van de aan de stomerij ter beschikking staande methode en middelen niet mogelijk is, of
een ernstig risico tot beschadiging van de betrokken zaak zou inhouden. In dat geval zal de
stomerij de betrokken zaak aan de consument teruggeven zonder dat de consument gehouden is de
bedongen prijs te betalen, voor zover die prijs betrekking had op de behandeling van de
onbehandelde zaak.

Artikel 5 - Verplichtingen van de consument
De consument verplicht zich om:
a. de stomerij bij het aangaan van een overeenkomst die betrekking heeft op het reinigen van
één of meer kostbaarheden die niet als zodanig herkenbaar zijn expliciet te wijzen op het
kostbare karakter van de ter reiniging aangeboden zaken;
b. de aangeboden zaken af te halen op de afgesproken datum of uiterlijk binnen veertien dagen
na die datum.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid stomerij
De stomerij staat in voor zorgvuldige bewaring, vakkundige behandeling en tijdige ter
beschikking stelling van de aangeboden zaken.
Tenzij de stomerij bij vakkundige beschouwing de hieronder onder a tot en met d genoemde
omstandigheden had behoren op te merken en schade ten gevolge daarvan in redelijkheid had kunnen
vermijden, kunnen de stomerij niet worden toegerekend:
a. beschadigingen van zaken voor zover die beschadiging het gevolg is van:
* bij de behandeling van de betrokken zaken gebruikelijk optredende slijtage en/of krimp;
* eigen gebrek van de beschadigde zaak, waaronder begrepen geringe sterkte, weeffouten,
onvoldoende lusvastheid van poolweefsel, onvoldoende echtheid van kleurstoffen, aantasting door
bij het verven of bedrukken gebruikte chemicaliën of door aanwezige verzwarings-, appreteer- of
impregneermiddelen, ondeugdelijke confectie (bijvoorbeeld te kort inslaan van zomen en naden),
de inwerking van tijdens het gebruik in de zaak geraakte stoffen, aanwezigheid van niet-
roestvaste metalen voorwerpen aan de zaak;
b. beschadiging van zaken voor zover die beschadiging het gevolg is van een aan de stomerij
niet toe te rekenen onbekendheid van de samenstelling van de aangeboden zaak, het geen onder
meer in beginsel het geval is bij onjuiste, onvolledige of onleesbare etikettering, alsmede bij
etikettering of materiaalaanduiding op een niet zichtbare plaats;
c. schade die het gevolg is van voorwerpen in of aan de zaken, alsmede de schade ontstaan als
gevolg van verlies of beschadiging van knopen, gespen, ritssluitingen, rubber belegsels en
geplakte ceintuurs, welke zich aan de te behandelen zaak bevinden;
d. onvolledige reiniging en/of onvolledige verwijdering van vlekken, indien met gebruikmaking
van de in de bedrijfstak gebruikelijk beschikbare reinigingsmethode en -middelen de aan de
aangeboden zaak aanwezige vervuiling niet zonder beschadiging te verwijderen is.

De stomerij is gehouden om bij toerekenbare tekortkomingen aan de consument eventueel geleden
schade te vergoeden, echter niet tot een hoger bedrag dan de waarde van de vermiste of door
beschadiging niet meer voor normaal gebruik geschikte zaak. Als 'waarde' wordt in dit verband
verstaan de aankoopwaarde van de zaak onder aftrek van zoveel als redelijk is bij wijze van
afschrijving voor de gebruiksduur van die zaak. Bij kostbaarheden die niet als zodanig zijn
aangeboden en door de stomerij niet redelijkerwijs als zodanig behoefden te worden herkend, zal
bij de vaststelling van het aankoopbedrag uitgegaan worden van de normale waarde van een
vergelijkbaar gebruiksartikel. In geval van partiële behandeling, dat wil zeggen als een
onderdeel van een samengestelde zaak in behandeling is gegeven, wordt voor de berekening van de
schadevergoeding slechts de aankoopwaarde van het in behandeling gegeven onderdeel als
uitgangspunt genomen.

Artikel 7 - Aflevering en betaling
De stomerij is gerechtigd de haar aangeboden zaak af te geven aan de toonder van het
ontvangstbewijs.
Teruggave van de zaken aan de consument geschiedt slechts tegen contante betaling, tenzij anders
is overeengekomen.
Wanneer er sprake is van wanbetaling door de consument en wanneer de termijn als bedoeld in
artikel 5 sub b van deze voorwaarden is verstreken, komen alle kosten die de stomerij in
redelijkheid moet maken voor het bewaren van de zaken en voor de invordering van de haar
toekomende bedragen alsmede de wettelijke verschuldigde rente voor rekening van de consument.
Vermissing of beschadiging van de aangeboden zaak kan de stomerij niet worden toegerekend,
indien de aangeboden zaak niet aan de consument kan worden teruggegeven binnen een termijn van
één jaar vanaf de tussen de consument en de stomerij afgesproken afhaaldatum voor de betrokken
zaak, vanwege wanbetaling door de consument of omdat de consument de aangeboden zaak niet heeft
afgehaald.
De consument is verplicht de stomerij zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van het ontvangen
van zaken die niet zijn eigendommen zijn. De consument zal deze zaken ter beschikking van de
stomerij houden.

Artikel 8 - Klachten
Klachten over beschadiging of onjuiste behandeling van zaken dienen door de consument
schriftelijk ter kennis van de stomerij te worden gebracht binnen drie weken na teruggave van
die zaken. Hierbij dient de consument, bijvoorbeeld door toning van een door de stomerij op de
behandelde zaak aangebracht merkteken, aan te tonen dat de betrokken zaak door de stomerij is
behandeld.
Een zaak wordt geacht te zijn vermist, indien de stomerij de consument ervan op de hoogte heeft
gebracht de vermissing te erkennen, of indien een termijn van één week is verstreken nadat de
zaak door de consument als vermist is opgegeven, zonder dat de zaak aan de consument is
teruggegeven.
Bij reclames zowel ten aanzien van vermissing als van beschadiging of onjuiste behandeling van
zaken dient de consument op verzoek van de stomerij alle gegevens omtrent die zaak te
verstrekken die redelijkerwijs nodig kunnen worden geacht om tot een bevredigende oplossing te
kunnen geraken. Indien mogelijk zal de consument opgaven verstrekken van de prijs waarvoor de
desbetreffende zaak is gekocht.
De stomerij verplicht zich ten aanzien van bij haar ingediende klachten met betrekking tot
beschadiging of onjuiste behandeling van zaken haar standpunt schriftelijk aan de consument
kenbaar te maken binnen drie weken na het indienen van de klacht.

Artikel 9 - Geschillen
Geschillen tussen de consument en de stomerij over de totstandkoming of uitvoering van de
overeenkomst kunnen door de consument worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de
consument zijn klacht eerst aan de stomerij heeft voorgelegd. Uiterlijk drie maanden nadat de
klacht aan de stomerij is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie
aanhangig te worden gemaakt.
Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de stomerij aan deze
keuze gehouden.
De Geschillencommissie doet uitspraak onder voorwaarden zoals deze zijn vastgelegd in het
reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij
wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zullen onderworpen
zijn aan Nederlands recht.

Artikel 10 - Nakomingsgarantie
Netex garandeert de nakoming door de stomerij van haar uit deze voorwaarden of uitdoening van
geschillen op basis van deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen. Deze garantstelling door
Netex is beperkt tot een totaal bedrag van € 2268,90 (exclusief BTW) per kalenderjaar

 


’t Stoomhoekje,
Kastelenplein 82a,
5653 LR Eindhoven
Tel. 040 2528470
E-mail - klikhier

Openingstijden
Maandag: 
13.00 – 17.00u
Dinsdag t/m vrijdag:
09.00 – 17.00u
Zaterdag:
09.00 – 16.00u
 

HOSTINGID - WEBHOSTING & DOMEINREGISTRATIE - Sitemap